Advokátní kancelář a mediační služby v Brně
JUDr. Lenka Hrdličková

 
 
 
 
Potřebujete právní pomoc či právní poradenství, abyste mohli vyřešit svůj problém? Hledáte spolehlivého právníka s dlouholetou praxí a bohatými zkušenostmi? JUDr. Lenka Hrdličková Vám nabízí pomocnou ruku i jako zapsaný mediátor, a to jak v Brně, tak na celém území České republiky.

Nabízím komplexní právní služby jak soukromým osobám, tak obchodním společnostem, družstvům, podnikatelům i obcím.
 

Specializuji se na právní poradenství v oblasti:

 
 • občanské právo - ochrana vlastnického práva, převody nemovitostí, náhrada škody, majetková vypořádání, vymáhání pohledávek včetně zajištění exekuce, insolvenční řízení
 • obchodní právo - sepisování smluv, prodej, koupě závodu (dříve podniku), převod podílu v korporaci, smlouvy o majetkovém vypořádání spoluvlastníků
 • rodinné právo - rozvody manželství, úprava práv a povinností k nezl. dětem, výživné (děti, manželé), vypořádání společného jmění manželů, řešení bytové problematiky
 • trestní právo - obhajoba před soudy v trestním řízení, zastupování poškozených v trestním řízení
 
 
 
Mediace Brno - Advokát JUDr. Lenka Hrdličková
 
Při poskytování právních služeb kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi, profesionální jednání založené na znalosti právní problematiky s ohledem na zájmy klienta. Právní služby mohou spočívat v právní konzultaci, právním zastoupení i v dlouhodobé spolupráci.

Podle okolností případu zastupuji klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Obraťte se na mě s důvěrou. Pomůžu Vám se spravedlností v nejrůznějších situacích Vašeho života.
 
 
 
 
 


 
 
 
 
Advokátní kancelář Brno - Advokát JUDr. Lenka Hrdličková
 
 
 

Právní poradenství a servis

 
 
 
 
 • zpracování smluv
 • převody nemovitostí
 • právní zastoupení u soudu
 • sepis žalobních návrhů
 • právní pomoc při zakládání obchodních společností
 • řešení problematiky vztahů vznikajících při činnosti obchodních společností a podnikání
 • účast na úkonech orgánů v trestním řízení
 • obhajoba v řízení před soudy všech stupňů
 • zastupování v řízení na plnou moc
 • spolupráce s notáři, soudními znalci, účetními a daňovými poradci, soudními exekutory
 • advokátní úschovy
 
 
 
 
Mediační služby Brno - Advokát JUDr. Lenka Hrdličková
 
 
 

Mediace – profesionální řešení sporů

 
 
 
 
Mediace, neboli česky zprostředkování, představuje efektivní, rychlý a neformální způsob mimosoudního řešení sporů za pomoci mediátora jako školeného profesionála odpovědného za řízení komunikace stran. Cílem je najít taková řešení konfliktu, která budou nejlépe odpovídat možnostem stran a uspokojovat jejich potřeby. Jsem vedena v seznamu mediátorů u Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mediaci poskytuji v následujících oblastech: rodinná a manželská mediace, obchodní a občanské spory, pracovněprávní spory, spotřebitelské spory a spory sousedské.
 
 
 
 
 


 
 

Cena právních služeb

 
 
 
Právník Brno - Advokát JUDr. Lenka Hrdličková
 
 
 

Odměna advokáta

 
 
 
 
 • Odměna smluvní - stanovená dohodou mezi advokátem a klientem v závislosti na časové a odborné náročnosti právní služby. Může být jako odměna časová, úkonová, paušální nebo podílová.
 • Odměna mimosmluvní - není-li odměna určena smluvně, postupuje se u výpočtu odměny dle zákonného předpisu - vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje se podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.
 • Odměna z advokátních úschov se odvíjí od výše uschované částky.
 
 
 
 
Právní kancelář Brno - Advokát JUDr. Lenka Hrdličková
 
 
 

Mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a klientem

 
 
 
 
Podle § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v případě, kdy klient uplatní vůči advokátovi svůj nárok vyplývající ze Smlouvy o poskytování právních služeb advokátem a advokát nároku nevyhoví, ani nedojde k jinému vyřešení sporu, tak má klient jakožto spotřebitel možnost obrátit se se svým nárokem na orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tímto orgánem je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je www.cak.cz, kde jsou uvedeny další podrobnosti o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem.
 
 
 
 
 


 
 
 
 

Advokátka a mediátorka

JUDr. Lenka Hrdličková

Údolní 244/53, 602 00 Brno
Tel.: +420 545 214 284
Mob.: +420 604 241 102
E-mail: akhrdlickova@gmail.com
E-mail: ak@akhrdlickova.com

IČ: 66240875, DIČ: CZ6354190469

Pracovní doba
pondělí-pátek: 8.00-16.30
Dále dle individuální dohody.
 
 

Napište právníkovi